Loading...
Askeri Ceza Hukuku 2016-12-24T05:59:40+00:00

Askerî ceza yargısı askerî mahkemelerin askerî ceza yargısı alanındaki yargısal faaliyetleridir.  Askerî yargı da adlî yargı gibi iki derecelidir. Bu yargı kolunun ilk derece mahkemeleri, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleridir. Askerî yargının üst mahkemesi ise Askerî Yargıtaydır.

Askeri Mahkemeler 1982 Anayasasının 145’inci maddesinde düzenlenerek anayasal bir kurum olarak Türk Milleti Adına yargılama faaliyetini yerine getirmektedir. En son 12 Eylül 2010 tarihindeki halk oylaması ile kabul edilen değişiklikten sonra Anayasanın 145’inci maddesi:    (1)“(Değişik madde: 07/05/2010-5982 S.K./15. md.) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür. (2) Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz. (3) Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir. (4) Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.” şeklindedir.

Askeri disiplin, askeri ceza ve disiplin hukukunun hükümleri ile sağlanmaktadır. Disiplin hukuku, idare hukuku biliminin altında değerlendirilmesine rağmen hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar öngörmesinden dolayı askeri disiplin hukuku, ceza hukuku disiplinine daha yakındır.

Anayasamızın 145’nci maddesine uygun olarak 353 Sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde askeri mahkemelerin görev ve yetkileri “Askeri mahkemeler kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine (İptal ibareler: Anayasa Mah:15/03/2012 tarih 2011/E,2012/36 K.) (…) (…) yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.” şeklinde düzenlenmiştir.