Loading...
Faaliyet Alanlarımız 2016-12-12T16:29:35+00:00
Basın ve Medya Hukuku 2016-12-30T14:52:39+00:00

Kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen kitle iletişimi süresince uyulması gerekli kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ve uygulamaları ile ilgilenen hukuk dalı olarak Basın ve Medya Hukuku alanında başlıca aşağıdaki alanlarda olmak üzere müvekkillerimizin menfaatlerini korumak odaklı hukuki hizmet sunmaktayız.

*Yazılı veya görsel basında yayınlanan içerik nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

*Saldırının önlenmesi davası

*Saldırının durdurulması davası

*Tespit davaları

*Önleme durdurma ve tespit kararlarının üçüncü kişilere bildirilmesi ve yayınlanmasını talep etme

*İdari yaptırımlara karşı açılacak davalar

*Kitle iletişim araçları ile yapılan saldırılarda düzeltme ve cevap talepleri

*İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi talepleri

Bilişim Hukuku 2016-12-30T14:53:19+00:00

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalı olup Dünyanın iletişim ağlarıyla sarıldığı günümüzde önemi her geçen gün artmaktadır.

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.Bilişim sistemine girme, Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, TCK’da düzenlenen suçlardan bazılarıdır.

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

 1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
 2. Bilgisayar Sabotajı
 3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
 5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
 6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
 • Yasaya aykırı yayınlar
 • Pornografi içeren yayınlar
 • Hakaret ve Sövme
Sağlık Hukuku 2017-01-02T07:11:10+00:00

Hukuk Büromuz tarafından işletmelere saglık mevzuatı çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli düzenlemelerin neler oldugu konularında hukuki destek verilmektedir. Aynı zamanda tıbbi hata iddiasıyla açılan hukuk ve ceza davalarında da müvekkillerimiz temsil edilmektedir. Hem hekimlere yönelik hem de hasta ve hasta yakınlarının hukuki talep ve davalarında; uzman kadrosu ve tecrübesiyle, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Başlıca Hizmetlerimiz:

 • Malpraktis Davalarının Takibi
 • Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai dava süreçlerinde temsili(Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri)
 • Sahte veya Taklit ilaçla Mücadele
 • Hekimlerinin faaliyetleri kapsamında ısnat konusu olabilecek evrakta sahtecilik,irtikap,dolandırılıcık gibi suç konularına dair ceza davalarında savunma ve müdafilik hizmeti
Sigorta Hukuku 2017-01-02T07:11:34+00:00

Hukuk Büromuz  son yıllarda hızlı değişim ve gelişim gösteren Türk Sigortacılık sektöründe değişen yeni düzenlemelerle beraber acentelere, hayat, bireysel emeklilik ve hayat dışı alanlarında faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerine ve bu sigorta şirketleriyle bağlantı içinde olan diğer finansal kurumlara karşılaşılan her türlü durum ve sorun ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Başlıca Hizmetlerimiz:

 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 •  Sigorta acentelik sözleşmeleri
 •  Acente Sözleşmelerinin Feshi ve Portföy tazminatı
 • Sigorta poliçelerinden kaynaklanan hasar talepleri
 • Ölüm ve yaralanma halinde sigorta poliçeleri hasar talepleri
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası ihtilafları
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan rücu davaları
İdare Hukuku 2017-01-02T07:12:01+00:00

Hukuk büromuz; her türlü idari başvurunun yapılması ve takibi, itiraz süreçlerinin işletilmesi, iptal davası ve tam yargı davası açılması ile bu davaların sonuçlandırılması konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Başlıca hizmetlerimiz:

 • Maddi Manevi tazminat davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları ile ilgili davalar
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
 • Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
 • Disiplin cezalarının iptali davaları
 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım
Aile Hukuku 2017-01-02T07:12:25+00:00

Hukuk Büromuz, Aile Hukuku alanında müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hukuk hizmetleri sunmakta olup bu kapsamda verdiği hizmetlerden başlıcaları şunlardır

 

 • Evlilik sözleşmeleri
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının tenfizi ve tanınması
 • Kazai Rüşt davaları
 • Birlikte yaşam ilişkisinin bozulması
 • Boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Mal paylaşımı
 • Evlatlık alma
 • Çocuğun velayeti
 • Ebeveyn ziyareti/erişimi için çocukların hakları
 • Nesebin reddi ve düzeltilmesi
 • Babalık davaları
 • isim ve Yaş düzeltme
 • Nufüs kaydının düzeltilmesi
İcra ve İflas Hukuku 2017-01-02T07:12:45+00:00

Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku alanında, her türden alacağın en kısa sürede tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların yani tüm malvarlığının tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

 • Alacağın tahsili amaçlı ilamlı ve ilamsız icra takipleri,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takipleri,
 • Kambiyo senedine dayalı haciz ve iflas yoluyla yapılan icra takipleri ile iflas takipleri
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 •  İflas Erteleme / Konkordato süreçlerinin takibi ve bu alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit
 • Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri
 • İhalenin feshi davaları
 • Sıra cetveline itiraz davaları
Rekabet Hukuku 2017-01-02T07:13:09+00:00

Hukuk Büromuz  yerli ve yabancı müvekkillerin rekabete dayalı serbest piyasalarda karşılaştıkları sorunlar karşısında rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz:

 • Birleşme ve Devralmalar
 • Uyumlu Eylemler
 • Rekabet Hukukundan Doğan Diğer Uyuşmazlıklar
 • Bildirimler,
 • Hakim durum ile ilgili çözümler,
 • İdari para cezaları ile başvuruların gerçekleştirilmesi konularında hukuki tavsiyeler,
 • İhtiyati tedbir kararları,
 • Önaraştırma, Soruşturma ve Savunmalar,
 • Rakipler ile ilişkiler,
 • Rekabet bozucu uygulamaların belirlenmesi,
 • Rekabet Kurumu ile ilişkilerin düzenlenmesi,
 • Sağlayıcılar ile ilişkiler,
 • Şikayet Başvurusu
Fikri Sınai Haklar Hukuku 2017-01-02T07:13:34+00:00

Fikri ve Sınai Haklar ülkemizde 5846 sayılı Fikri Sınai Eserler Kanunu, 551, 554 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile birçok uluslararası antlaşmalarla korunmakta olup, henüz yeni gelişen bir kurumdur. Marka yahut patentini tescil ettirmiş olan şirketler ürünlerini koruma altına almakta, yayma, çoğaltma, satma ve temsil etme gibi tüm mali ve manevi haklarını bizzat haiz olmaktadır. Ürünlerin tescil edilmemiş olması, fikri ve sınai hakkın varlığını ortadan kaldırmamakta, uzun süredir ürünlerinin kullanıldığının ispatı ya da renk, şekil, ismi ile kamuya mal olmuş ayırt edicilik özelliğinin bulunması yine bu kanun korumasından fayda sağlamasına yol açan şartlardır.

Hukuk Büromuz özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye’de tescili ve korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışmalar yapmaktadır.

Fikri Sınai  Haklar Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:
• Marka ve marka haklarına ilişkin her türlü işlem,
• Patent haklarına ilişkin her türlü işlem,
• Endüstriyel tasarım haklarına ilişkin her türlü işlem,
• Telif hakları,
• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
• Birleşme, devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri,
• Lisans sözleşmeleri görüşmelerinde danışmanlık ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması.

 

Vergi Hukuku 2017-01-02T07:13:57+00:00

Hukuk Büromuz, vergi denetimleri esnasında ve sonrasında vergi idaresi tarafından gerçekleştirilebilecek tarhiyatlar konusunda başvurulabilecek idari çözüm yolları ile vergi idaresi ile doğan uyuşmazlıkların takip edilmesi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Vergi hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:

 1. Vergi davalarının takibi

 2. Vergi borcu icra takiplerinde vekillik

 3. Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği

 4. Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

 5. Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri

Ticaret Hukuku 2017-01-02T07:14:19+00:00

Hukuk Büromuz sosyal hayatın ve ekonominin temelini oluşturan ve ticari faaliyetleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin ticari ilişkilerini düzenleyen ve ticaret hayatında meydana gelen sorunların çözümüne yönelik bir hukuk dalı olan Ticaret Hukuku ve bu alanının alt başlığı olarak isimlendirebileceğimiz Şirketler Hukuku alanında şirketleri kuruluşlarından, iş ve eylemlerini devam ettirmelerine, sona ermelerine kadar müvekkillerimize  yol göstermekteyiz.

Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Hukuki Danışmanlık
 • İflas ve İflasın Ertelenmesi
 • Sözleşme Hukuku
 • Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak / Borç ilişkileri
 • Sözleşme İhtilaflarının Sulh Yoluyla Giderilmesi
 • Şirketler Hukuku
 • Haksız Rekabetten Kaynaklanan  Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Şirketlerin Kuruluş İşlemleri
 • Şirket Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi
 • Şirket Pay Sahiplerinin Haklarının Düzenlenmesi
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması
 • Sermaye Artırım ve Azaltımları
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Devir İşlemleri
 • Ceza Hukuku Açısından Yönetim Kurulu Üyelerini-Ortakları Koruyacak Nitelikte Üst Düzey Yöneticilere Verilecek Yetki Devir İşlemleri
Enerji Hukuku 2017-01-02T07:14:41+00:00

Enerji sektörü 2000’li yılların başından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Bu dönemde yapılan birçok yasal düzenleme ile  özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, güçlü, ekonomik olarak istikrarlı bir enerji piyasası oluşturmak maksatlı olarak enerji piyasası yeniden şekillenmiştir. Böylelikle enerji hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji Hukuku başlı başına bir hukuk disiplini olarak gelişmeye başlamıştır.

Enerji Hukukunda özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet vermekteyiz:
 • Madencilik hizmetinden kaynaklanan davalar
 • EPDK aleyhine her türlü iptal davaları
 • Şirketlerin ticari davaları
 • Enerji Hukuku ile ilgili tüketici davalar
 • Enerji şirketlerin idari davaları
 • Enerji kaynaklarının depolanması ve gümrük işlemleri ile ilgili davalar
 • Enerji ile ilgili cezai davalar (enerji kaçakçılığı, enerji hırsızlığı)
 • Enerji hukuku alanında her türlü sözleşme hazırlanması
 • Lisans, izin ve ruhsata yönelik ihtilaflardan kaynaklanan davalar
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasasına ilişkin davalar
 • EPDK ile ilgili prosedürlerin gerçekleşmesi
 • Enerji ithalatı, ihracatı
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Enerji şirketlerin ana sözleşmeleri, hisse devirleri
 • Enerji proje danışmanlığı
İş Hukuku 2017-01-02T07:15:06+00:00

İşverenlerin işçileri çalıştırdığı ortamlar çoğu zaman kötü şartlara sahip olabilmektedir. İş sözleşmelerine aykırı davranılması veya iş sözleşmelerinin maddelerinin hukuka aykırı olması sonucunda işçiler ve işverenler arasında pek çok uyuşmazlık çıkmaktadır.

Yargıtay’ın da yerleşik görüşü olduğu üzere işverene karşı ispat imkanları kısıtlı olan “İşçi Lehine Yorum İlkesi” İş Hukukunun temel ilkelerinden birisidir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların çok büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Gerek İş Mahkemeleri gerekse de Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla işçi lehine hüküm vermekten çekinmemektedir.

İş davaları hem teknik hem de bilgi birikimini gerektiren davalar olması sebebiyle tarafların davaları kendileri takip etmesi halinde pek çok haksızlıklar yaşanabilmekte ve hatta bazı durumlarda uyuşmazlığın tespitinin yapılması noktasında bile hataya düşülmektedir. İşçi, işveren karşısında zayıf taraf olarak kaldığından dolayı haklarını bilmemesi halinde kazanmış olduğu bu haklardan mahrum kalmaktadır. Diğer yandan İşveren açısından ise İnsan Kaynakları ve İş Hukuku mevzuatında yapılan uygulama hataları, bilgi eksikliği ya da sözleşme şartlarıyla çelişen uygulamalar gibi başlıklarda açılan davalar bilgi eksikliği nedeniyle işverenler tarafından kaybedilmektedir.

İş hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin başlıcaları şöyledir:

 

 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,
 • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri,
 • Hizmet tespiti davası.
 • İşveren Şirket Danışmanlığı
 • İşe İade Davası
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davası
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası
 • Maddi-Manevi Tazminat Davası
 • Fazla Mesai Alacağı/ Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Alacağı/ Hafta Tatili Alacağı Davaları
 • SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı davaları
 • Yurt dışı borçlanma, yurt dışı borçlanma prim miktarı, yurtdışı borçlanma emeklilik
Askeri Ceza Hukuku 2017-01-02T07:15:33+00:00

Askerî ceza yargısı askerî mahkemelerin askerî ceza yargısı alanındaki yargısal faaliyetleridir.  Askerî yargı da adlî yargı gibi iki derecelidir. Bu yargı kolunun ilk derece mahkemeleri, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleridir. Askerî yargının üst mahkemesi ise Askerî Yargıtaydır.

Askeri Mahkemeler 1982 Anayasasının 145’inci maddesinde düzenlenerek anayasal bir kurum olarak Türk Milleti Adına yargılama faaliyetini yerine getirmektedir. En son 12 Eylül 2010 tarihindeki halk oylaması ile kabul edilen değişiklikten sonra Anayasanın 145’inci maddesi:    (1)“(Değişik madde: 07/05/2010-5982 S.K./15. md.) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür. (2) Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz. (3) Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir. (4) Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.” şeklindedir.

Askeri disiplin, askeri ceza ve disiplin hukukunun hükümleri ile sağlanmaktadır. Disiplin hukuku, idare hukuku biliminin altında değerlendirilmesine rağmen hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar öngörmesinden dolayı askeri disiplin hukuku, ceza hukuku disiplinine daha yakındır.

Anayasamızın 145’nci maddesine uygun olarak 353 Sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde askeri mahkemelerin görev ve yetkileri “Askeri mahkemeler kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine (İptal ibareler: Anayasa Mah:15/03/2012 tarih 2011/E,2012/36 K.) (…) (…) yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku 2017-01-02T07:15:58+00:00

Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve ceza-i müeyyide riski olan tüm işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunulmakta, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

 • Ağır Ceza Mahkemesi Davaları
 • Asliye Ceza Mahkemesi Davaları
 • Sulh Ceza Hakimliği’nde Görülen İşler
 • Askeri Ceza Mahkemesi Davaları
 • Soruşturma Aşamasındaki Ceza Dosyaları
 • Kesinleşen Her Türlü Ceza Mahkumiyeti Açısından Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulması
 • Yargıtay Kararına İtiraz
 • Kanun Yararına Bozma
 • Yargılamanın Yenilenmesi