BABALIK DAVASI

 

Babalık davası; evlilik dışında doğan bir çocuğun kendisi, annesi veya mirasçıları tarafından, baba olduğu iddia edilen kişiye karşı çeşitli hukuki sonuçlar elde etmek amacıyla açılan bir davadır.

Babalık Davası, Medeni Kanun’da çocukla baba arasında soybağı kuran, ana ve çocuk lehine çeşitli mali haklar içeren tek bir dava olarak 301 ve devamı maddeleri ile düzenlenmiştir.

Medeni Kanun’daki düzenlemeye göre; açılan davada, davalının çocuğun genetik babası olduğu ortaya çıkmışsa, hakim, başka bir şart aramadan babalığa karar verecek ve bu kararla çocuk ile babası arasında soybağı “geriye etkili olarak” doğum anından itibaren kurulmuş, verilen hüküm de “geçmişe etkili, kurucu yenilik doğurucu bir hüküm” olacaktır.

BABALIĞIN İSPATI

Babalık davasında davalının baba olduğu, dolaylı olarak yani Medeni Kanun 302. maddede öngörülen “babalık karnesiyle ispatlanabileceği gibi, doğrudan doğruya, yapılacak DNA ve kan testi ile de saptanabilir.

Baba da kendi aleyhine olan babalık karinesini dolaylı yollardan babalığın imkansız olduğu def’i gibi ile çürütülebileceği gibi, yaptıracağı DNA testi veya kan testi ile de doğrudan doğruya çürütülebilir.

BABALIK DAVASINDA DAVACILAR

Medeni Kanun’un 301. maddesinde “Dava Hakkı” başlığı altında davanın tarafları gösterilmiştir: “Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.”

  1. maddede düzenlendiği gibi babalık davasında dava hakkı, ana ve çocuğa tanınmıştır.

Çocuk ergin ise; bizzat kendisi, ergin değilse; kanuni temsilcisi (kayyım) aracılığıyla baba (babanın mirasçıları) aleyhine babalık davası açarak babalığın “hükmen” tespitini isteyebilecektir.

BABALIK DAVASINDA DAVALILAR

Medeni Kanun 301/2 gereğince babalık davası baba aleyhine, baba ölmüşse babanın mirasçıları aleyhine açılır. Baba sağ ise dava ona karşı, ölmüş ise babanın mirasçıları davalı olacağından dava mirasçılar aleyhine açılacaktır.

YETKİLİ MAHKEME

Medeni Kanun’un 283. maddesinde, soybağına ilişkin davaların, taraflardan birinin, dâva veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılacağı düzenleyerek, davacıya seçimlik hak tanınmıştır.

GÖREVLİ MAHKEME

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile Medeni Kanun’un İkinci Kitabına göre aile hukukundan doğan dâva ve işlere bakmakla görevli, aile mahkemeleri kurulmuştur (4787 sayılı K. m. 4/b.1). Babalık davası da, Medenî Kanunu’nun aile kitabında düzenlenen konulardan olup, bu davada görevli mahkeme aile mahkemeleridir.

SÜRE

Babalık davasında dava açma süresi Medeni Kanun’un 303. maddede düzenlenmiştir. Medeni Kanun madde 303’e göre:

“Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak 1 ay içinde dava açılabilir”.

Leave A Comment